Samorząd Uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA
Kacper Seredowski
Andrzej Leśnicki
Marta Nafalska
Olewiński Wojciech

Mamy nowy Samorząd Uczniowski!
 
RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
SZKOŁA PODSTAWOWA: Kacper Seredowski, Andrzej Leśnicki, Marta Nafalska, Wojciech Olewiński
GIMNAZJUM: Patrycja Hoszczaruk, Mateusz Szumiło, Kinga Pakuła, Emilia Gajuk

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: Małgorzata Mielniczuk, Anna Gajewska, Marzena Wróbel

RZECZNIK PRAW UCZNIÓW: Małgorzata Mielniczuk
 
W Zespole działa Samorząd Uczniowski. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o Regulamin swojej działalności uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu. Reprezentantami Samorządu Uczniowskiego są organy samorządu zwane Samorządem Klasowym i Samorządem Szkolnym. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i wolności uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią , celem i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Zdjęcia